Een reactie van het ministerie van Justitie op de bijdrage "Een nieuwe wet"

[document-ikoon]

In het artikel met als titel “Een nieuwe wet” schrijft de heer Lemmens over het wetsvoorstel gerechtstolken en beëdigd vertalers. Bij het lezen van het artikel viel het op dat enkele zaken uit het wetsvoorstel voor de schrijver nog niet geheel helder zijn en verduidelijkt kunnen worden. Daarbij kon hij destijds – het artikel dateert van 16 juni 2005 -  alleen uitgaan van het concept-wetsvoorstel zoals dat in december 2004 aan de Tweede Kamer is gezonden. Na die datum hebben de Ministers van Justitie en voor Vreemdelingenzaken en Integratie nog nota’s van wijziging aan de Tweede Kamer gezonden. In dit artikel zal ik een verduidelijking geven op de punten waar dat nuttig lijkt.

 

Allereerst de afnameplicht van het wetsvoorstel. In artikel 28 lid 1 van het wetsvoorstel staan de diensten en instanties genoemd waarvoor een afnameplicht geldt uit het Register. Met dit wetsvoorstel wordt ten opzichte van de bestaande situatie een eerste stap gezet op het terrein van tolken en een tweede stap op het terrein van de beëdigd vertalers [1]. Dit gegeven is mede de reden geweest dat niet voor het gehele terrein is gekozen voor een afnameplicht van gerechtstolken of beëdigd vertalers. Voor het invoeren van de afnameplicht is in eerste instantie gekozen voor die terreinen waarbij dit op grond van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het meest was aangewezen. Dit doet er inderdaad niet aan af dat in de toekomst de wens kan bestaan de afnameplicht voor meer terreinen te laten gelden. Het wetsvoorstel biedt hier thans reeds de basis toe. Ondanks het ontbreken van een afnameplicht op deze andere terreinen is er geen belemmering om daarop van gerechtstolken of beëdigd vertalers gebruik te maken. Door het toegankelijk maken van het wettelijk register via het internet zullen ook onder meer instanties, rechtzoekenden, raadslieden, notarissen, deurwaarders en artsen kennis kunnen nemen van het bestand aan gerechtstolken en beëdigd vertalers.

 

Bij het opstellen van het wetsvoorstel is in het bijzonder stilgestaan bij de positie van de beëdigd vertalers. Deze personen hebben op grond van de wet van 1878 reeds een eed afgelegd. Naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamer en verzoeken daartoe van organisaties van beëdigd vertalers is het wetsvoorstel zoals dat in december 2004 aan de Kamer is gezonden, ten aanzien van het overgangsrecht aangepast. Deze aanpassing is opgenomen in de nota van wijziging, die half augustus 2005 aan de Tweede Kamer is gezonden. Via het overgangsrecht zal het voor de reeds beëdigd vertalers eenvoudig zijn zich in het wettelijk register te laten inschrijven. Zij dienen zich aan te melden bij het register en worden dan na overlegging van een verklaring omtrent het gedrag in het register ingeschreven.

 

Op grond van het wetsvoorstel dient de inschrijving na vijf jaar verlengd te worden. Op deze bepaling wordt ten aanzien van de beëdigd vertalers die op grond van het overgangsrecht in het register worden ingeschreven geen uitzondering gemaakt. Ook van deze beëdigd vertalers mag immers verwacht worden dat zij meewerken aan zaken als de permanente educatie en het borgen van de integriteit door middel van het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag.

 

Ten aanzien van het begrip ‘letterlijke vertaling’ het volgende. Het begrip is overgenomen uit artikel 8 van de wet van 1878. Deze term heeft in de praktijk niet tot verwarring geleid. In dat verband is er de voorkeur aan gegeven deze term te handhaven. Met een letterlijke vertaling wordt gedoeld op een zeer nauwgezette vertaling. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de vertaling van een spreekwoord, past een letterlijke vertaling niet en zal aanleiding bestaan voor een getrouwe vertaling.

 

Tot slot verwijs ik u voor de laatste ontwikkelingen omtrent het wetsvoorstel naar de volgende website: www.justitie.nl/tolkenenvertalers

 

Willemijn Garnier

Senior beleidsmedewerker

Directie Rechtsbestel

Ministerie van Justitie


 


[1] Een wettelijke regeling zoals deze ten aanzien van de kwaliteit wel voor beëdigd vertalers bestaat (de wet beëedigde vertalers  uit 1878), is er voor tolken niet.

 

Achtergrondinformatie (pdf-bestanden):

Koninklijke boodschap

Wetsvoorstel 

Memorie van toelichting

Advies RvS en nader rapport

Nota van verbetering

Verslag

Aanbieding rapport

Nota n.a.v. verslag

Nota van wijziging

Verslag schriftelijk overleg (1)

Verslag schriftelijk overleg (2)

Verslag (3)

Tweede nota van wijziging

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2023 Vertaalweb