Gebruiksvoorwaarden Vertaalweb

[document-ikoon]Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens je Vertaalweb gebruikt. Door het gebruik van de website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer

Vertaalweb is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt door één of meer van de volgende gebeurtenissen:

  • inbreuken op auteursrechten door derden die content voor de site aanleveren via artikelen, bijdragen aan forums, recensies, e.d.
  • misleidende vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de website.
  • schade, voortvloeiend uit of verband houdende met de toegang tot en het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website of onderdelen daarvan.

Vertaalweb kan niet garanderen dat de op de website aangeboden informatie en andersoortig materiaal actueel, compleet, accuraat en/of vrij van fouten en virussen is. Hoewel Vertaalweb haar uiterste best doet om dergelijke tekortkomingen te voorkomen is zij niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit dergelijke tekortkomingen.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Je mag deze website niet gebruiken voor onwettige of verboden doelen. De volgende gedragingen zijn derhalve ten strengste verboden:

  1. hinderen van of schade toebrengen aan andere gebruikers en /of derden
  2. inhoud van de website of onderdelen daarvan gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden, zoals:
  •    het misbruiken van intellectuele eigendomsrechten
  •    het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen
  •    het verspreiden van racistische of anderszins kwetsende of vulgaire uitingen
  •    het verwijderen of aantasten van de beveiliging van (delen van) de website
  •    het verspreiden van virussen of andere schadelijke programmatuur.

Al dergelijke uitingen kunnen door Vertaalweb zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk van de website worden verwijderd.

Je stemt ermee in om je te houden aan alle van toepassing zijnde nationale en internationale wetten en regels en bent volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die gebeuren binnen het kader van je account. Eventueel misbruik van je account dien je onmiddellijk aan Vertaalweb te melden via webmaster@vertaalweb.nl

Content

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertaalweb enige content, programmatuur of delen daarvan te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken, openbaar te maken en/of te exploiteren.

Voor alle informatie die een gebruiker op Vertaalweb plaatst, hetzij direct via forums e.d., hetzij verstuurd via e-mail of anderszins, geldt dat Vertaalweb deze (wereldwijd) mag gebruiken, kopiëren en/of commercieel exploiteren, één en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding aan of toestemming van de auteur verschuldigd te zijn. Hiervan uitgesloten is uiteraard commercieel materiaal waarmee gebruikers zich op de site presenteren. Dergelijk materiaal blijft te allen tijde eigendom van de auteur c.q. oorspronkelijk rechthebbende.

Niet-persoonsgebonden informatie

Vertaalweb verzamelt bepaalde niet-persoonsgebonden informatie zoals welke browser je gebruikt en welk besturingssysteem. Dergelijke informatie wordt met name gebruikt voor technische doeleinden en is op geen enkele manier te herleiden naar de individuele gebruiker.

Persoonsgebonden informatie

Tevens bewaart Vertaalweb persoonsgebonden informatie. Deze informatie wordt bewaard als je je registreert als gebruiker van de diensten van Vertaalweb. Deze informatie wordt gebruikt om diensten van Vertaalweb zoals het zoeken van leveranciers van vertaaldiensten door derden mogelijk te kunnen maken. We hechten grote waarde aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers en houden ons wat dat betreft aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Vertaalweb maakt gebruik van cookies. Het gebruik van cookies is gangbaar op het internet en de meeste grote en respectabele websites maken dan ook gebruik van cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die naar je browser wordt verstuurd en opgeslagen wordt op de harde schijf van je computer. Cookies worden met name gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te vergroten.

Delen van informatie met derden

Vertaalweb deelt geen persoonsgebonden informatie met derden. We behouden ons wel het recht voor om aanbiedingen van derden op te nemen in communicatie die van ons uitgaat zoals e-mail nieuwsbrieven en dergelijke. Dergelijke communicatie behoort tot de essentie van websites als deze en is vaak in het belang van de gebruikers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kortingsacties op professionele producten of diensten.

Veranderingen in de gebruikersvoorwaarden

Het is mogelijk dat Vertaalweb deze gebruikersvoorwaarden in de toekomst wijzigt. Veranderingen zullen op deze pagina komen te staan.

Beëindiging van dienstverlening

Vertaalweb mag gebruikers de toegang tot (delen van) de website onmiddellijk beëindigen zonder opgaaf van reden. Eventuele uitstaande vorderingen in de vorm van een nog lopend abonnement, mits van toepassing, worden teruggestort aan de gebruiker.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken
© 2009 Vertaalweb