Rapport "Tolken in het publiek domein" verschenen

SEO Economisch onderzoek deed in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een onderzoek naar de Nederlandse tolkmarkt. Het rapport van Flóra Felsö, Barbara Baarsma, Matthijs Gerritsen en José Mulder is verplichte kost voor iedereen die zich met tolken bezighoudt of erin geïnteresseerd is.

Naar aanleiding van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar tolken en vertalers van 2003 is een aantal maatregelen genomen om de inzet van tolken in het publieke domein beter en efficiënter te laten verlopen. Publieke afnemers buiten het justitiële domein die in het verleden gebruikmaakten van de gesubsidieerde dienstverlening van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN) hebben per 1 januari 2005 hun eigen budget overgeheveld gekregen. Daarnaast zijn de bemiddelingsactiviteiten van TVCN Europees aanbesteed. Ook kwam er een nieuwe wet (de Wet beëdigde tolken en vertalers) met een prominente rol voor het register Tolken en Vertalers.

De belangrijkste onderwerpen
Dit onderzoek is een eerste evaluatie van de effecten van de genomen maatregelen. Het rapport behandelt een breed scala aan onderwerpen, waaronder:
- een economische analyse van de kenmerken van de dienst en de dienstverleners: kwaliteitsintransparantie en de mogelijkheden om kwaliteitsintransparantie weg te nemen;
- de vraag naar tolkdiensten: de achterliggende factoren van de vraag, de marktmacht van publieke afnemers, de kenmerken van de behoeften van deze afnemers;
- het aanbod van tolkdiensten: de orderportefeuille van tolken, het kwaliteitsniveau van actieve tolken, de toe- en uittredingsmogelijkheden;
- de tussenschakel: de rol van de bemiddelaar, zoekstrategieën, zoekduur en zoekkosten van afnemers, de aanbesteding van TVCN; en
- het tariefbeleid: de gevolgen van tariefliberalisatie in een situatie zonder externe bemiddelaars, de gevolgen van tariefliberalisatie in een situatie met externe bemiddelaars en ten slotte de hoogte van de tarieven.

Empirisch onderbouwd
Kort samengevat, geeft dit onderzoek een empirisch onderbouwd beeld van hoe de markten voor tolkdiensten werken. De analyses zijn gebaseerd op een literatuurstudie, een analyse van de gegevens uit het Kwaliteitsregister en interviews met zo'n 30 mensen uit het veld: afnemers, tolken, bemiddelaars en beleidsmakers. Daarnaast is in het najaar van 2006 een internetenquête afgenomen onder afnemers van tolkdiensten en een andere enquête onder tolken.

Als smaakmaker, hieronder de bevindingen wat betreft twee van de genoemde onderwerpen: de orderportefeuille van een tolk en de hoogte van de tarieven.

Orderportefeuille
Uit de enquête blijkt dat de meeste tolken niet uitsluitend tolken zijn. Vaak zijn tolken ook vertalers en/of doen andere werkzaamheden. Tolken verrichten gemiddeld 8 tot 14 uur per week betaald tolkwerk. De fluctuaties zijn vrij groot. In de minst drukke weken moet een tolk het doen met 3,5 tot 8 uur betaald werk, terwijl een drukke week 17 tot 23 uur kan betekenen.

Naast het betaalde tolkwerk moet een tolk ook onbetaalde werkzaamheden verrichten die nodig zijn om het beroep te kunnen uitoefenen, zoals administratie, opdrachten werven, onbetaald voorbereiden of reizen naar persoonlijke tolkdiensten, waarbij de reistijd al dan niet declarabel is. Aan deze werkzaamheden wordt per week gemiddeld 6 tot 9 uur besteed.

Uit de enquête blijkt dat de meeste tolken over het algemeen bereid zijn om meer tolkdiensten te leveren dan dat ze nu doen. In grote lijnen is er momenteel eerder een overschot aan tolken dan een tekort. Dit neemt echter niet weg dat voor specifieke talen tekorten kunnen ontstaan.

Tarieven
Tarieven zijn het grote pijnpunt voor tolken. We hebben een vergelijking gemaakt tussen de algemene vergoeding voor tolken en de (maximum)tarieven die gelden voor diëtisten, logopedisten en oefentherapeuten Caesar/Mensendieck. Dit zijn ook vrije beroepen waarvoor een HBO-opleidingsniveau is vereist en waar de dienstverlening qua kosten (kosten kantoor en overige benodigde middelen) vergelijkbaar is met die voor tolken. De vergelijking leert inderdaad dat tolktarieven ruim 20% lager uitvallen dan de uurtarieven van deze (qua kosten) vergelijkbare beroepen.

Meer weten?
Klik op de link hieronder voor een volledige versie van het rapport.

De resultaten van de enquête onder de afnemers van tolkdiensten, de resultaten van de enquête onder de tolken en de samenvatting zijn ook afzonderlijk te downloaden via de website van SEO Economisch Onderzoek.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2024 Vertaalweb